პოტენციური ჰიდროელექტროსადგურები < 0.35 $ კვტ.სთ
ჰიდროელექტროსადგურების თეორიული პოტენციალი
- მდინარეთა ბადე